UN TAC o TC com s’anomena en la actualitat, es una exploració per RX que produeix unes imatges detallades de diferents talls del cos i obté múltiples imatges al anar rotant envoltant del cos. Després un ordinador ordena totes les imatges per fer una imatge final.