RESPONSABLE: VALLBAN, S.L.

FINALITAT: GESTIÓ DE CLIENTS I CONTACTES; GESTIÓ DE CONSULTA I REQUERIMENTS WEB; INFORMAR SOBRE ELS SERVEIS QUE PRESTA L’EMPRESA; PERMETRE EL FUNCIONAMENT DEL NOSTRE LLOC WEB/APLICACIONS A través DE COOKIES TÈCNIQUES I FUNCIONALS; ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS; MANTENIMENT DE LLISTES DE SUPRESSIÓ ACTUALITZADES PER EVITAR SER CONTACTAT SI VOSTÈ HO SOL·LICITA; REALITZACIÓ D’ESTADÍSTIQUES.

LEGITIMACIÓ: CONSENTIMENT EXPRÉS, COMPLIMENT D’UNA RELACIÓ CONTRACTUAL I INTERÈS LEGÍTIM.

DESTINATARIS: NO SE CEDIRAN DADES A TERCERS, EXCEPTE OBLIGACIÓ LEGAL

EXERCICI DE DRETS: EXERCICI DELS DRETS DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT, PORTABILITAT DE LES DADES, ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ I OPOSICIÓ A: CENTREMEDIC@DIAGNOSTICMEDIC.COM

INFORMACIÓ ADDICIONAL: POT CONSULTAR LA INFORMACIÓ ADDICIONAL I DETALLADA SOBRE LA NOSTRA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES EN LES CLÀUSULES QUE ES PRESENTEN A CONTINUACIÓ.

 

En compliment del que es disposa en REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, VALLBAN, S.L. (d’ara endavant VALLBAN) li informa com a RESPONSABLE DEL TRACTAMENT que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de <centrediagnosticmedic.com> seran incorporats a un fitxer de dades mantingut sota estrictes mesures de seguretat i confidencialitat, i es mantindran emmagatzemats mentre gestionem les seves peticions o consultes, mentre existeixi una relació de serveis vigent o fins que vostè ens indiqui el contrari.

Les finalitats de les operacions de processament de dades que porta a terme VALLBAN com a responsable de tractament són exclusivament la gestió de clients i contactes; gestió de consulta i requeriments web; informar sobre els serveis que presta l’empresa; permetre el funcionament de la nostra web / aplicacions a través de cookies tècniques i funcionals; enviament de comunicacions comercials i promocionals; manteniment de listes de supressió actualitzades per evitar ser contactat si vostè ho sol·licita; realització d’estadístiques.

Las categories de dades tractats per VALLBAN corresponen a:

 • Dades identificatives.
 • Adreçes postals o electròniques.
 • Característiques personals.
 • Dades especialment protegides.

Mentre no se’ns comuniqui el contrari, entendrem que les dades facilitades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

La base legal per als diferents tractaments en funció de les diferents finalitats perseguides és de:

 • GESTIÓ DE CLIENTS I CONTACTES: COMPLIMENT D’UNA RELACIÓ CONTRACTUAL
 • GESTIÓ DE CONSULTA I REQUERIMENTS WEB: COMPLIMENT D’UNA RELACIÓ CONTRACTUAL
 • INFORMAR SOBRE ELS SERVEIS QUE PRESTA L’EMPRESA: INTERÈS LEGÍTIM.
 • PERMETRE EL FUNCIONAMENT DEL NOSTRE LLOC WEB/APLICACIONS A TRAVÉS DE COOKIES TÈCNIQUES I FUNCIONALS: INTERÈS LEGÍTIM.
 • ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS: CONSENTIMENT EXPRÉS.
 • MANTENIMENT DE LLISTES DE SUPRESSIÓ ACTUALITZADES PER EVITAR SER CONTACTAT SI VOSTÈ HO SOL·LICITA: OBLIGACIÓ LEGAL.
 • REALITZACIÓ D’ESTADÍSTIQUES: INTERÈS LEGÍTIM.

 

Li informem que l’ús dels formularis disponibles en <centrediagnosticmedic.com> està limitat a usuaris majors d’edat, per la qual cosa en utilitzar qualsevol d’ells, vostè garanteix que compleix amb aquest requisit i accepta les conseqüències que es derivin en cas de no ser així. Els formularis posats a la seva disposició poden emplenar-se en l’idioma que vostè desitgi, no obstant això, VALLBAN no es fa responsable dels errors o de la impossibilitat d’atendre la seva sol·licitud a causa de l’ús d’un idioma inadequat. L’emplenament dels formularis, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, és totalment potestativa, no obstant això, la negativa a facilitar determinats dades, podrà suposar la impossibilitat de complir amb la seva petició.

VALLBAN ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells mitjans o mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, i per això li garantim la major confidencialitat en el seu tractament, confirmant que no es realitzarà cap cessió dels mateixos a tercers.

En lliurar voluntàriament les seves dades CONSENT EXPRESSAMENT el seu tractament automatitzat o no per part de VALLBAN, així com la seva comunicació a entitats la connexió de les quals amb les seves dades sigui necessària o legalment obligatòria, i en el cas de comunicacions comercials via correu electrònic o mitjà equivalent, CONSENT EXPRESSAMENT la seva recepció.

El consentiment atorgat podrà ser revocat a qualsevol moment mitjançant l’exercici dels drets de limitació del tractament, portabilitat de les dades, accés, rectificació, supressió i oposició, que VALLBAN li garanteix, dirigint-se per escrit a: centremedic@diagnosticmedic.com

Així mateix, li informem que VALLBAN ha assignat de forma voluntària un DPO (Delegat de Protecció de Dades) per dirimir qualsevol dubte, queixa o suggeriment sobre el tractament i registre de les operacions de processament pot posar-se en contacte amb el DPO assignat a la següent adreça: dpo@bellavistalegal.eu