El present Avís Legal regula l’accés per part de l’USUARI del Lloc web als continguts proporcionats per VALLBAN, S.L. (d’ara endavant VALLBAN). La simple utilització de la informació continguda en aquest Lloc web implica la total acceptació de l’Avís Legal, per la qual cosa aconsellem que accedeixi periòdicament, a causa de la seva constant actualització.

 

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSICE), posem en el seu coneixement que el titular del domini <centrediagnosticmedic.com> és VALLBAN, S.L. (CIF B59706739), amb domicili social en Carrer Girona, 6, 08402 Granollers (Barcelona).

Contacte: centremedic@diagnosticmedic.com

 

CONDICIÓ D’USUARI:

La navegació, accés i ús del lloc web <centrediagnosticmedic.com> confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten tots els termes, condicions i obligacions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web <centrediagnosticmedic.com> proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades, per la qual cosa l’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del mateix. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

PROTECCIÓ DE DADES I GALETES:

La informació referent a les polítiques de privadesa i galetes aplicades en <centrediagnosticmedic.com> estan disponibles en:
POLÍTICA DE PRIVADESA: […]
POLÍTICA DE GALETES: […]

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els continguts de <centrediagnosticmedic.com>, tant text, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, marques, etc., són titularitat exclusiva de VALLBAN i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.

VALLBAN és titular exclusiu de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que componen Lloc web <centrediagnosticmedic.com>. Així mateix, queden reservats en favor de VALLBAN, tots els drets sobre qualssevol continguts, serveis o elements de la seva propietat que s’incorporessin en <centrediagnosticmedic.com>, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc web; entre uns altres, l’arquitectura de navegació; els codis font; imatges, enregistraments, programes d’ordinador, base de dades, tecnologia, logotips i signes distintius.

Vostè es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que ben VALLBAN o bé els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.), els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.) i/o l’accés, visualització i, si escau, descàrrega dels continguts i/o serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb finalitats estrictament personals i no comercials.

VALLBAN es reserva tots els drets relacionats amb la propietat intel·lectual i industrial sobre els elements del seu Lloc web <centrediagnosticmedic.com>, i no li concedeix cap altra llicència o autorització d’ús sobre la seva Propietat diferent de la qual expressament es detalla en la present clàusula.

 

RESERVA DE DRETS:

VALLBAN es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en <centrediagnosticmedic.com>, així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

VALLBAN no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés i/o ús de <centrediagnosticmedic.com>, ni assumirà responsabilitat alguna per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet. Tampoc garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

Sobre la informació: VALLBAN no es fa responsable de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, i actualització de la informació subministrada a través del Lloc web <centrediagnosticmedic.com>. Els continguts són de caràcter informatiu, per la qual cosa VALLBAN no es responsabilitza de les seves decisions preses a partir dels mateixos, ni dels danys i perjudicis que se li produeixin a vostè o a tercers amb base en la informació obtinguda en aquest Lloc web.

De la qualitat del servei: Vostè admet conèixer i ser conscient de l’existència a la xarxa de virus, cucs i altres elements maliciosos. A vostè li correspon la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests programes informàtics nocius, sense que VALLBAN sigui responsable dels danys produïts en els seus equips informàtics o de tercers durant el seu accés a <centrediagnosticmedic.com>.

De la disponibilitat del servei: L’accés a <centrediagnosticmedic.com> requereix de serveis i subministraments per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació, la fiabilitat de la qual, qualitat, continuïtat i funcionament escapa al control de VALLBAN. Per tant, els serveis proveïts poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles a qualsevol moment. VALLBAN no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Dels continguts accedits en o a través del portal: El present Lloc web permet l’accés a enllaços i altres llocs web (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, VALLBAN actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb el que disposa la LSSICE, per la qual cosa només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la ilicitud i no hagi actuat amb la diligència deguda per retirar aquests continguts. Si considera que un dels Llocs Enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a VALLBAN, qui actuarà amb tota diligència per retirar els enllaços que sigui convenient. VALLBAN, tampoc es fa responsable dels continguts i serveis oferts en els Llocs Enllaçats, per la qual cosa no respon dels danys produïts pel seu ilicitud, qualitat, desactualización, indisponibilidad, error o inutilitat.

 

LLICÈNCIA D’ENLLAÇOS:

Tot enllaç de tercers a <centrediagnosticmedic.com> haurà de ser-ho a la seva pàgina principal. Vostè i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç hauran de complir les condicions següents que a continuació es detallen. Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit de VALLBAN.

Vostè no podrà reproduir, ni imitar, total o parcialment, el contingut de <centrediagnosticmedic.com>, ni l’aparença gràfica del mateix, (“look and feel”), ni realitzarà marcs (“frames”) ni enllaços assemblats (“link inline”) de les pàgines de VALLBAN. No es crearà un browser, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre la Lloc web <centrediagnosticmedic.com>.

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigratorias sobre el Lloc web <centrediagnosticmedic.com> o qualsevol de les propietats de VALLBAN i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que VALLBAN col·labora o és un soci col·laborador i/o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o llocs a la disposició de la Lloc web en la qual s’estableix l’enllaç.

El Lloc web en què s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents VALLBAN, excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per VALLBAN. Així mateix, el Lloc web en el qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic.

VALLBAN es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les prohibicions incloses en aquest Avís Legal.

 

PROHIBICIONS:

Queda expressament prohibit:

  • Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de VALLBAN.
  • Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat o a tercers, sense que vostè hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
  • Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  • Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (maquinari i programari) de VALLBAN o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
  • L’obtenció o fins i tot l’intent d’obtenció dels continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels quals s’emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i/o dels Continguts.

 

LEGISLACIÓ:

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a tota qüestió litigiosa relacionada amb aquest Lloc web serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a això els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).